สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาระบบโดย นายศราวุฒิ ศรีนนท์